جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

سه شنبه 31 فروردین 1400
غربالگری کرونایی 35381 مسافران ورودی به مبادی مرزی استان خراسان رضوی / شناسایی 1239نفر مسافر مشکوک به کرونا

غربالگری کرونایی 35381 مسافران ورودی به مبادی مرزی استان خراسان رضوی / شناسایی 1239نفر مسافر مشکوک به کرونا

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح کنترل کرونا در مبادی مرزی استان تا 31 اردیبهشت گفت: از 25 اسفند ماه تا30 فروردین ماه امسال ، 35381 نفر مسافر غربالگری شدند که از این میان 1239 نفر مشکوک به کرونا شناسایی شدند.

غربالگری کرونایی 34435 مسافران ورودی به مبادی مرزی استان خراسان رضوی /شناسایی1224 نفر مسافر مشکوک به کرونا

غربالگری کرونایی 34435 مسافران ورودی به مبادی مرزی استان خراسان رضوی /شناسایی1224 نفر مسافر مشکوک به کرونا

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح کنترل کرونا در مبادی مرزی استان تا 31 اردیبهشت گفت: از 25 اسفند ماه تا29 فروردین ماه امسال ، 34435 نفر مسافر غربالگری شدند که از این میان 1224 نفر مشکوک به کرونا شناسایی شدند.

غربالگری کرونایی 33561  مسافران ورودی به مبادی مرزی استان خراسان رضوی /شناسایی1207 نفر مسافر مشکوک به کرونا

غربالگری کرونایی 33561 مسافران ورودی به مبادی مرزی استان خراسان رضوی /شناسایی1207 نفر مسافر مشکوک به کرونا

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح کنترل کرونا در مبادی مرزی استان تا 31 اردیبهشت گفت: از 25 اسفند ماه تا28 فروردین ماه امسال ، 33561 نفر مسافر غربالگری شدند که از این میان 1207 نفر مشکوک به کرونا شناسایی شدند.

غربالگری کرونایی 32655  مسافران ورودی به مبادی مرزی استان خراسان رضوی /شناسایی1188 نفر مسافر مشکوک به کرونا

غربالگری کرونایی 32655 مسافران ورودی به مبادی مرزی استان خراسان رضوی /شناسایی1188 نفر مسافر مشکوک به کرونا

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح کنترل کرونا در مبادی مرزی استان تا 31 اردیبهشت گفت: از 25 اسفند ماه تا27فروردین ماه امسال ، 32655 نفر مسافر غربالگری شدند که از این میان 1188 نفر مشکوک به کرونا شناسایی شدند.