جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 07 اسفند 1399
تصویب بودجه پیشنهادی99 و بررسی صورتهای مالی98 هلال احمر خراسان رضوی

تصویب بودجه پیشنهادی99 و بررسی صورتهای مالی98 هلال احمر خراسان رضوی

دومین جلسه فوق العاده پنجمین دوره مجمع عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی امروز با بررسی و تصویب صورتهای مالی، ترازنامه و توزیع بودجه سال99جمعیت هلال احمر استان در حالی برگزار شد که بودجه پیشنهادی سال1399 جمعیت هلال احمر خراسان رضوی نیز مورد تصویب قرار گرفت.