جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

سه شنبه 31 فروردین 1400
توان افزایی پنجشنبه نهم مرداد99

توان افزایی پنجشنبه نهم مرداد99

روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از اجرای طرح پنجشنبه های امدادی با شعار حضور پرتوان در حوادث با توان افزایی پنج شنبه ها خبر داد .

همزمان با هفته ازدواج برگزار شد

همزمان با هفته ازدواج برگزار شد

روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از شرکت اعضا جوانان در وبینارآموزشی ازدواج آسان و مهارتهای زندگی با حضور استاد فیض آبادی خبر داد .

پنجشنبه های توان افزایی درگز

پنجشنبه های توان افزایی درگز

روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از اجرای طرح پنجشنبه های امدادی با شعار حضور پرتوان در حوادث با توان افزایی پنج شنبه ها خبر داد .

پنجشنبه های توان افزایی

پنجشنبه های توان افزایی

روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از اجرای طرح پنجشنبه های امدادی با شعار حضور پرتوان در حوادث با توان افزایی پنج شنبه ها خبر داد .